TARYFA

Załącznik do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 21 maja 2018 r.

 

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa na okres 3 lat obowiązywania taryfy oraz określa warunki ich stosowania.

Taryfa została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 482), zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych obsługiwanych przez Gminę Miejską Nieszawa.

I Rodzaj prowadzonej działalności

Gmina Miejska Nieszawa w dalszej części nazywana Gminą, prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Il Rodzaj i struktura taryfy

-  jednolita

-  jednoczłonowa

-  niezróżnicowana

III Taryfowe grupy odbiorców usług

Kategorie odbiorców usług:

• Kategoria Wl — osoby pobierające wodę na cele socjalno-bytowe (zaopatrzenie w wodę);  Kategoria SI — osoby odprowadzające ścieki bytowe (odprowadzanie ścieków).

IV Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:

1) za wodę dostarczoną — 4,35 zł za 1 m3 + VAT

1

2) za ścieki odprowadzone do oczyszczalni ścieków — 4,33 za 1 m3 + VAT W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy:

1)                za wodę dostarczoną — 4,42 zł za 1 m3 + VAT

2)                za ścieki odprowadzone do oczyszczalni ścieków — 4,38 za 1 m3 + VAT W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy:

1) za wodę dostarczoną — 4,48 zł za 1 m3 + VAT

2) za ścieki odprowadzone do oczyszczalni ścieków — 4,44 za 1 m3 + VAT

Do cen oraz stawek zawartych w taryfie dolicza sie podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

V                  Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia. W przypadku odbiorców wody wyposażonych w wodomierz, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań tych wodomierzy.

W               przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierz, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegły i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. Gmina na pisemny wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności, odbiorca pokrywa koszty takiego sprawdzenia. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieki na warunkach określonych w umowie między stronami i w terminach określonych na fakturze.

VI Warunki stosowania cen i stawek opłat

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców usług, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych. Jakość wody produkowanej przez Gminę jest zgodna z normami krajowymi co potwierdzają stosowne badania. Gmina zapewnienia zdolności produkcyjne posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawę wody w sposób ciągły, w wymaganej iloscł I Jakości.

 

Załącznik do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 21 maja 2018 r.