BURMISTRZ MIASTA NIESZAWA

OGŁASZA

 

I.    I Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości
położonych w miejscowości Nieszawa przy ulicy Stodólnej

II.  

Lp

Położenie i opis nieruchomości

Oznaczenie geodezyjne

Nr działki
i obręb

Nr KW

Powierzch­nia działki w ha

Przeznaczenie  w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena
Wywoławcza

+ 23 %

podatek VAT

Wadium

1.

nieruchomość gruntowa , położona w Nieszawie przy ul. Stodólnej w pełni uzbrojona w media

769

Nieszawa

WL1A/00024527/9

0,1231

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (rezydencjalnej)

 

Działka nieużytkowana

 

50.000,00

3000,00

2.

nieruchomość gruntowa , położona w Nieszawie przy ul. Stodólnej w pełni uzbrojona w media

770

Nieszawa

WL1A/00024527/9

0,1282

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (rezydencjalnej)

 

Działka nieużytkowana

 

52.000,00

3000,00

3.

nieruchomość gruntowa , położona w Nieszawie przy ul. Stodólnej w pełni uzbrojona w media

771

Nieszawa

WL1A/00024527/9

0,1339

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (rezydencjalnej)

 

Działka nieużytkowana

 

55.000,00

3000,00

4.

nieruchomość gruntowa , położona w Nieszawie przy ul. Stodólnej w pełni uzbrojona w media

772

Nieszawa

WL1A/00024527/9

0,1371

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (rezydencjalnej)

 

Działka nieużytkowana

 

55.000,00

3000,00

5.

Nieruchomość gruntowa, położona jest w pośredniej części miasta przy ul. Stodólnej

765/25

Nieszawa

WL1A/00024527/9

0,2132

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (rezydencjalnej)

 

Działka nieużytkowana

 

28.000,00

2000,00

 

Obciążenia nieruchomości – brak.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.05.2019 r. o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miasta w Nieszawie przy ul. 3-go Maja 2, sala posiedzeń, I piętro.

 

II.   Cel przetargu

Ustalenie nabywcy nieruchomości, oferującego najwyższą cenę sprzedaży.

 
III.  Warunki przetargu

Przetarg na sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości organizowany jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

1.   Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy  Urzędu Miasta w Nieszawie Nr 07 9550 0003 2008 0091 4336 0006 w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym O/Włocławek,
z dopiskiem „Wadium działka nr geod. ……..”.

Wadium należy wnieść w pieniądzu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium powinno zostać ujawnione na ww. koncie najpóźniej do dnia 27 maja 2019 roku do godz. 1100.

2.   Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem, regulaminem i przedmiotem przetargu.

III. Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Miasta Nieszawa przypadającego w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. W razie niestawienia się w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

IV. Burmistrz Miasta Nieszawa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Nieszawie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

V. Osoby fizyczne biorąc udział w przetargu mogą być reprezentowane przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu.

Gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, winna przedłożyć Komisji przetargowej aktualny  wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający.