Deklaracja dostępności

Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miasta Nieszawa (ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa, tel: 54 283 81 76 lub 54 283 81 26, fax: 54 283 81 22, email: um.nieszawa@nieszawa.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Nieszawa.

2. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest informatyk, e-mail: informatyk@nieszawa.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 54 283 81 76. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

3. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i zawiera następujące ułatwienia:

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne),

 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,

 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

 • możliwość poruszania się na stronie bez użycia myszki, korzystając z klawisza Tab

4. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie

 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie

 • PgUp przewinięcie strony w górę

 • PgDn - przewinięcie strony w dół

 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony

 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony

 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony

 • Home - przejście na górę strony

 • End - przejście na dół strony

5. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

• Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym wyłącznie po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu 54 283 81 76 lub na email um.nieszawa@nieszawa.pl

6. Dostępność architektoniczna

• Siedziba Urzędu Miasta Nieszawa znajduje się w jednym wielokondygnacyjnych budynku, zlokalizowanym na ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa

• Do budynku prowadzi jedno główne wejście- od strony ul. 3 Maja

• Wejście głównie posiada barierę w postaci progu.

• Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

• Na parkingu przy Urzędzie Miasta Nieszawa oraz na sąsiadującym rynku nie wyznaczono żadnego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

• Szerokość głównych drzwi wejściowych nie jest dostosowana do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami.

• Budynek nie posiada windy.

• W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

• Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

7. Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest informatyk, e-mail: informatyk@nieszawa.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 283 81 76.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać

drogą mailową:  um.nieszawa@nieszawa.pl

skrzynka podawcza: /o294yngl73

pocztą: Urząd Miasta Nieszawa, ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę 

w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

8. Informacje dodatkowe

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Część materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, w postaci niektórych zdjęć, plakatów oraz infografik nie jest opatrzona tekstem alternatywnym lub nie zawiera wersji cyfrowej, głównie ze względu na to, że część materiałów zostało przeniesione z poprzedniej strony. Strona wciąż jest w budowie a jej funkcje wspomagania dostępności są rozwijane.

 

9. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.